• Darmowa dostawa od 299zł
 • Szybka dostawa
 • 30 dni na zwrot
 • Infolinia 575 050 949

Regulamin

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.chmurasklep.pl

Rozdział 1. Postanowienia wspólne  

 • 1. [Postanowienia ogólne]
 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze strony internetowej www.chmurasklep.pl,a także prawa, obowiązki oraz warunki odpowiedzialności Sprzedawcy, Pośrednika oraz Użytkownika.
 1. Poprzez Serwis świadczona jest usługa dropshippingu polegająca na pośrednictwie w sprzedaży Towarów Sprzedawcy przez Pośrednika na rzecz Kupującego, a także inne usługi świadczone drogą elektroniczną. Stronami umowy sprzedaży są Sprzedawca i Kupujący. Stronami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest Pośrednik (Administrator) oraz Użytkownik.
 2. W wyraźnie wskazanych w Serwisie transakcjach stronami umowy sprzedaży będą Pośrednik (jako osoba sprzedająca) oraz Kupujący. W takim przypadku do Pośrednika stosuje się przepisy o Sprzedawcy, o ile dalsze przepisy Regulaminu nie stanowią inaczej.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu każdy Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu możliwe jest po akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu.
 4. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług droga elektroniczną, a także - na żądanie Użytkownika - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący.
 5. Administrator świadczy usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

 • 2 [Słowniczek]

Poniższe terminy mają następujące znaczenie:

 • Adres - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, kod pocztowy oraz miejscowość.
 • Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem www.chmurasklep.pl zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 • Dane kontaktowe: Mail: info@chmurasklep.pl
 •       Telefon: 575 050 949
 • Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem chmurasklep.pl
 • Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 • Informacja Konsumencka – dokument zawierający dane wskazane w art. 12 ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 • Karta produktu – pojedyncza podstrona Serwisu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 • Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z wykonywanej jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Koszyk – lista produktów sporządzona na podstawie oferowanych w sklepie produktów - wyborów Kupującego.
 • Kupujący – Konsument oraz Klient.
 • Miejsce wydania rzeczy – adres lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 • Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 • Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem chmurasklep.pl
 • Pośrednik – Administrator,
 • Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 • Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie chmurasklep.pl jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 • Profil – zbiór danych osobowych Kupującego, przechowywany przez Sprzedającego, związanych z realizacją zamówienia lub świadczeniem innych usług.
 • Przedmiot umowy – Produkty i ich Dostawa albo usługi będące przedmiotem umowy.
 • Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy,
 • Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 • Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem chmurasklep.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 • Sprzedawca – PPHU Agnieszka Miecznikowska-Milewska ul. Kościuszki 51, 84-360 Łeba NIP 8393090109
 • System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, określany Internetem.
 • Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 • Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 • Użytkownik – Kupujący, a także każda inna osoba korzystająca z Serwisu,
 • Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 • Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym,
  5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego,
  6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 • Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

  Rozdział 2. Świadczenie usług drogą elektroniczną  

 • 3 [Informacje podstawowe i techniczne]
 1. Administratorem Serwisu jest Agnieszka Miecznikowska - Milewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PPHU AMM, adres: ul. Kościuszki 51, 84-360 Łeba NIP: 8393090109, adres e-mail: info@chmurasklep.pl. Powyższe dane służą także do składania reklamacji w związku z umową o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Serwis oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:
 3. tematyczne strony internetowe,
 4. Korzystanie z Serwisu możliwe jest za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci internet, posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową. Serwis został zoptymalizowany dla następujących parametrów technicznych:
 • Przeglądarka: Chrome
 • Rozdzielczość: 1920x1080
 • System operacyjny: Windows 10, Android
 1. Serwis zawiera wyłącznie treści o charakterze informacyjnym i handlowym.
 2. Umowy, o których mowa w niniejszym Regulaminie zawierane są w języku polskim oraz podlegają prawu polskiemu
 3. Komunikacja z Administratorem z wykorzystaniem Środków Komunikacji Elektronicznej jest wolna od dodatkowych opłat. Użytkownik ponosi jedynie koszty wynikające z umowy zawartej z operatorem albo inną osobą trzecią świadczącą na jej rzecz usługę umożliwiającą porozumiewanie się na odległość (np. dostawca internetu, operator sieci komórkowej, itp.).

7, Administrator nie stosuje Kodeksu dobrych praktyk.  

 • 4 [Korzystanie z Serwisu]
 1. Korzystanie i rejestracja w Serwisie są dobrowolne oraz bezpłatne. Administrator przewiduje możliwość wprowadzenia dodatkowych usług płatnych w przyszłości, o czym Kupujący zostaną poinformowani. Płatne usługi dodatkowe będą dobrowolne, a Kupujący nie będą musieli ich wykupywać, aby móc korzystać z Serwisu. Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja i przestrzeganie Regulaminu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania Kupującym Informacji Handlowych oraz umieszczania treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie.
 3. Administrator uprawniony jest do okresowego wyłączania dostępności Serwisu lub jego części w celu jego rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn.

 

 • 5 [Odpowiedzialność Administratora]
 1. Administrator dokłada wszelkich starań w zakresie poprawności działania Serwisu, jego kompletności i przydatności do osiągnięcia celów określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Administrator nie odpowiada w szczególności za:
 • jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości oraz stron internetowych,
 • treści reklam i ogłoszeń umieszczanych w ramach Serwisu,
 • spam, wirusy, konie trojańskie oraz inne zagrożenia związane ze środowiskiem internetu;
 • przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane przez działanie użytkownika niezgodnie z niniejszym regulaminem lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu,
 • szkody spowodowane przez działanie Użytkownika niezgodnie z niniejszym regulaminem lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu;
 • szkody powstałe na skutek wykorzystania przez użytkowników danych i informacji zawartych w Serwisie w sposób niezgodny z prawem,
 • towary i usługi oferowane przez Użytkowników Zarejestrowanych za pośrednictwem Serwisu.
 1. Administrator nie udziela Użytkownikowi gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Administratora za Wady określają przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym oraz Prawie konsumenckim.

 

 • 6 [Zagrożenia]
 1. Administrator wskazuje ponadto, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami typowymi dla środowiska Internetu, takimi jak:
 • Spam;
 • Wirusy;
 • Konie Trojańskie,
 • Ataki hakerskie.
 1. Administrator podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania wskazanych w ust. 1 zagrożeń, w szczególności poprzez:
 2. kontrolę plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich;
 3. przeciwdziałanie rozpowszechnianiu Spamu.

 

 • 7 [Tryb nawiązywania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną]
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkowania z którejkolwiek usług oferowanych w ramach Serwisu.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Użytkownik może w każdym czasie, nieodpłatnie, rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku posiadania przez Użytkownika Profilu, umowa rozwiązuje się z chwilą usunięcia Profilu przez Użytkownika.
 4. Administrator zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiązania umowy w dowolnym momencie i bez podania przyczyny.
 5. Tryb składania i realizacji Zamówień określono w Rozdziale 3.

 

 • 8 [Prawa autorskie]
 1. Niniejszy Serwis jest własnością Administratora. Wszystkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy, które są podawane na tej stronie, są własnością Administratora lub Administrator posługuje się nimi na zasadach licencji udzielonej przez uprawniony podmiot. Zawarte w Serwisie materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 2. Administrator wyraża zgodę na przeglądanie stron internetowych Serwisu, drukowanie i kopiowanie fragmenty Serwisu wyłącznie dla użytku osobistego.
 3. Serwis, jak też jego poszczególne elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych chyba że Administrator wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem pkt 2.
 4. Przystępując do korzystania z Serwisu Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.
 5. Wszystkie użyte w niniejszym Serwisie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

 

 • 9. [Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną]
  1. Reklamacje dotyczące świadczonych przez Administratora usług drogą elektroniczną można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: info@chmurasklep.pl, bądź listownie na adres Administratora.
  2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać następujące informacje:
 • oznaczenie składającego reklamację;
 • adres poczty elektronicznej albo adresu, na który powinna zostać przesłana odpowiedź;
 • opis przyczyn reklamacji.
 1. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Administratora.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo opublikowania treści reklamacji oraz odpowiedzi na niej – z pominięciem danych identyfikujących wnoszącego reklamację, na stronach Serwisu.
 3. Reklamacje wynikające jedynie z nieznajomości Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego nie będą rozpatrywane.

  Rozdział 3. Sklep  

 • 10 [Warunki ogólne]
 1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Pośrednika, tj. w ramach usługi dropshippingu. Za wyjątkiem przypadku opisanego w §1 ust. 3, kiedy to pomiędzy Pośrednikiem i Kupującym zawierana jest umowa sprzedaży na odległość.
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 3. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 5. Wszystkie ceny podawane w Sklepie wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 6. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego.
 7. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
 8. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
 9. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 10. Sprzedający oraz Pośrednik nie pobierają żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 11. Sprzedający nie stosuje kodeksu dobrych praktyk.

 

 • 11 [Towar]
 1. Towarem oferowanym w Sklepie jest odzież wykonywana przez Sprzedawcę.
 2. Ze względu na specyfikę towarów oferowanych w Sklepie, zamieszczone w nim fotografie mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru, w szczególności w zakresie odcieni koloru. Powyższe nie wpływa wszakże na prawo Kupującego do odstąpienia od umowy sprzedaży.

 

 • 12 [Zawarcie umowy i realizacja zamówienia za pośrednictwem Sklepu]
 1. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
 2. dodanie do koszyka produktu,
 3. wybór rodzaju dostawy,
 4. wybór rodzaju płatności,
 5. wybór miejsca wydania rzeczy,
 6. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję”.
 7. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą złożenia zamówienia. Pośrednik występuje jako pełnomocnik Sprzedawcy umocowany do zawarcia umowy sprzedaży. Za wyjątkiem przypadku opisanego w §1 ust. 3, kiedy to pomiędzy Pośrednikiem i Kupującym zawierana jest umowa sprzedaży na odległość.
 8. Złożenie zamówienia potwierdzane jest wysłaniem maila do Kupującego, do maila załączana jest Informacja Konsumencka.
 9. Po złożeniu zamówienia oraz zaksięgowania wpłaty Pośrednik przekazuje zamówienie wraz z ceną zakupionego towaru Sprzedawcy, chyba że sam występuje w roli Sprzedawcy.
 10. Wysłanie przedmiotu umowy dokonywane jest przez Sprzedawcę oraz następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania płatności za Towar.
 11. Zakupiony Towar jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży (paragon fiskalny albo faktura VAT) wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
 12. Uprawnienia z tytułu rękojmi za przedmiot umowy sprzedaży Kupujący może realizować względem Sprzedawcy.

 

 • 13 [Prawo do odstąpienia od umowy]
 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 30 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi formularz dostępny pod adresem www.chmurasklep.pl a także dostarczony Kupującemu wraz z towarem. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać Sprzedawcy:
 1. na jego adres poczty elektronicznej: info@chmurasklep.pl
 2. listem tradycyjnym na adres Sprzedawcy podany na rachunku.
 3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 7. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

 • 14 [Rękojmia za towar]
 1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
 5. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,
 6. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 2. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
 4. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
 5. żądać usunięcia wady.
 6. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 7. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 8. Sprzedający w terminie czternastu dni, pod rygorem uznania za zasadne, ustosunkuje się do:
 • oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny,
 • oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
 • żądania wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • żądania usunięcia wady.
 1. Pośrednik nie odpowiada względem Kupującego z tytułu rękojmi lub gwarancji za towary zakupione w Sklepie, chyba że sam występuje w roli Sprzedawcy.

 

 • 15 [Infolinia]
 1. Pośrednik udostępnia Kupującym i Użytkownikom numer telefonu, pod którym udzielane są podstawowe informacje o:
 2. procesie składania i realizacji zamówienia,
 3. towarach dostępnych w Sklepie,
 4. odpowiedzialności Sprzedawcy i Pośrednika,
 5. uprawnieniach Kupujących w związku z zawartymi umową sprzedaży oraz umową o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 6. osobie sprzedającego w danej transakcji – czy jest nim Sprzedawca, czy Pośrednik,
 7. Infolinia dostępna jest pod numerem telefonu: 575 050 949. . Infolinia czynna jest w następujące dni i godziny: pn-pt od 9 do 17.
 8. Pośrednik oraz Sprzedawca nie pobierają żadnego wynagrodzenia za korzystanie z infolinii. Osoba dzwoniąca na infolinię ponosi koszty połączenia według taryfy operatora, z którego usług korzysta.

 

 • 16 [Profil]
 1. Założenie Profilu przez Kupującego jest dobrowolne.
 2. Dla Kupujących posiadających Profil w Sklepie dostępne mogą być dodatkowe opcje:
  1. podgląd statusu realizacji zamówień oraz historii zakupów,
  2. brak konieczności ponownego wprowadzania danych przy kolejnych zakupach,
  3. możliwość otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych.
  4. Kupujący w każdej chwili może usunąć swój Profil.
  5. Do danych zgromadzonych w Profilu stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu o przetwarzaniu danych osobowych.

  Rozdział 4. Przetwarzanie danych osobowych  

 • 17 [Dane osobowe]
 1. Pośrednik prowadzi zbiór danych osobowych Kupujących. Zbiór danych został zarejestrowany u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Pośrednik.
 3. Pośrednik przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach Sklepu, a  także  w  celach  marketingowych.  Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
 4. ustawie z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.);
 5. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.);
 6. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 roku w  sprawie  dokumentacji  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  warunków technicznych  i organizacyjnych,  jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne  służące  do  przetwarzania  danych  osobowych  (Dz.U  Nr  100,  1024);
 7. innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.
 8. Sprzedający przetwarza następujące dane osobowe Kupujących:
 9. imię i nazwisko,
 10. adres korespondencyjny,
 11. numer telefonu,
 12. adres e-mail,
 13. informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych,
 14. w przypadku  uzyskania  przez  Administratora  wiadomości  o  korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Administrator może przetwarzać  dane  osobowe  Użytkownika  w  zakresie niezbędnym  do  ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 15. Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 2, w tym w szczególności do:
 16. wglądu do swoich danych osobowych ;
 17. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe  lub  zostały zebrane  z  naruszeniem ustawy albo  są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

 • 18 [Pliki cookies]

Aplikacje Serwisu mogą używać plików "cookie", aby dostosować treść do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników. Szczegółowe zasady wykorzystywania plików „cookie” określa Polityka cookies dostępna pod adresem: info@chmurasklep.pl.  

 • 19 [Powierzenie danych osobowych]
 1. Dane osobowe Kupujących, w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia złożonego w Sklepie przekazywane są Sprzedawcy na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych oraz odrębnej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Pośrednikiem i Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca zapewnia taki sam jak Pośrednik poziom ochrony danych osobowych.
 3. Sprzedawca nie jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w innym zakresie aniżeli w celu realizacji umowy sprzedaży. Sprzedawca nie jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się, jeżeli Pośrednik występuje w roli sprzedającego.

  Rozdział 5. Postanowienia końcowe  

 • 20 [Odesłanie]

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności aktów prawnych wskazanych w niniejszym Regulaminie, a także Kodeksu cywilnego, Prawa konsumenckiego oraz ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

 • 21 [Zmiana Regulaminu]
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz zasad funkcjonowania Serwisu w dowolnym czasie.
 2. O zmianie Regulaminu administrator zawiadomi Użytkowników Zarejestrowanych wysyłając do nich zawiadomienie na podane adresy e-mail z 7- dniowym wyprzedzeniem, a także zamieszczając stosowną informację w Serwisie.
 3. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie względem danego Użytkownika Zarejestrowanego po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony. Akceptacja może nastąpić poprzez Środki Komunikacji Elektronicznej lub przez zaakceptowanie nowej treści Regulaminu na stronach internetowych Serwisu.
 4. Użytkownik nie akceptujący zmian w Regulaminie może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną/ poprzez zaprzestanie korzystania z Serwisu.
 5. Usunięcie Profilu przez Użytkownika Zarejestrowanego jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez niego umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 • 22 [Zakończenie i zmiana działalności]

Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Sklepu, w tym do usunięcia wszelkich zgromadzonych informacji, plików i materiałów, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo działań związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Administratora  

 • 23 [Rozstrzyganie sporów]

1.Wszelkie spory rozstrzygane na tle niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 1. W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą, Konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności:
 • z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową,
 • ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.
 1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Sprzedającym, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem: emailporady@dlakonsumentow.pl.
 • 24 [Wejście w życie]

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.